Praktisch

Tarieven  2018

Uittoeslag Zitting reguliere logopedie
Zitting preverbale
logopedie
Zilveren Kruis € 17,02 € 29,97 € 59,95
CZ/Delta Lloyd/OHRA € 10,60 € 31,70 € 63,40
de Friesland € 18,92 € 32,39 € 64,78
DSW € 18,20 € 32,00 € 64,30
Menzis € 17,60 € 30,60 € 61,20
VRZ/ENO € 16,80 € 31,00 € 62,00
VGZ € 11,50 € 30,70 € 60,80

Vergoeding
Logopedie zit in het basispakket van uw zorgverzekering. Declaraties worden rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd.

Betalingsvoorwaarden
Op de betaling van facturen voor behandelingen gegeven door een logopedist of haar/zijn waarnemer zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
1. De door logopedisten gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten, vergoedingen en
leveringen, voortvloeiende uit de consultatie c.q. behandeling of verrichting ten behoeve van
de patiënt of cliënt, zijn terstond – na verloop van de op de factuur vermelde betalingstermijn
(zonder korting) – opeisbaar.
2. Bij contante betaling wordt het eindbedrag afgerond op de dichtstbijzijnde veelvoud van 5
eurocent.
3. Gereserveerde tijd voor behandeling(en), welke niet tenminste 24 uur van tevoren is/zijn
afgezegd, kan/kunnen in rekening worden gebracht. Afzegging van een behandelingsafspraak
op maandag dient vrijdag voorafgaand aan de desbetreffende maandag uiterlijk om 18.00 uur
te zijn geschied, anders zal de afspraak in rekening worden gebracht. Hiervoor kan een tarief
voor niet nagekomen afspraken worden gehanteerd. De nota zal worden gericht aan de
patiënt/cliënt zelf.
4. Indien de patiënt of cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet de
patiënt of cliënt dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening doen, zulks door een
gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke waarvan de declaratie
als tussen partijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Indien het bezwaar slechts een deel
van de factuur betreft, gelden met betrekking tot het niet betwiste deel onverminderd de
punten 5 en volgende van deze voorwaarden. Het aantekenen van bezwaar heeft geen
gevolg voor de hierna genoemde termijnen.
5. Indien de patiënt, cliënt of diens vertegenwoordiger het verschuldigde bedrag niet binnen 30
dagen na declaratiedatum heeft voldaan, is de patiënt of cliënt in gebreke en is de logopedist
gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling, invorderingsmaatregelen te treffen. Met
invorderingsmaatregelen worden bedoeld die maatregelen welke de logopedist moet nemen,
dan wel derden hiermee moet belasten, om tot volledige betaling van de debiteur te komen.
De kosten hiervan (de invorderingskosten) komen ten laste van de patiënt of cliënt. Onder
invorderingskosten worden onder meer verstaan: de kosten van juridisch advies, advocaat,
gerechtsdeurwaarder en incassokosten.
6. De patiënt, cliënt of diens wettige vertegenwoordiger blijft te allen tijde verantwoordelijk voor
de betaling binnen 30 dagen. Dat geldt ook indien de patiënt, cliënt of diens wettige
vertegenwoordiger de rekening rechtstreeks door de zorgverzekeraar aan de logopedist laat
voldoen.
7. Indien door de patiënt of cliënt een machtiging is verleend tot bankincasso dan wel een
getekende acceptgiro of betalingsopdracht is afgegeven aan de logopedist, dan wordt hiervan
eerst of omstreeks de twintigste dag van facturering gebruik gemaakt.
8. Na het verstrijken van het onder punt 4 gestelde termijn, is de logopedist gerechtigd, zonder
een nadere aanzegging, tot vordering van de rente over de verschuldigde restant hoofdsom.
De patiënt, cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger is de wettelijke rente verschuldigd.
9. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide gerechtelijke en/of
buitengerechtelijke (incasso)kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de
gedeclareerde ter incasso gegeven hoofdsom met een minimum van € 40,- en dit alles
exclusief mogelijk verschuldigde BTW.
10. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen
de debiteur verschuldigd is de administratieve gegevens van de logopedist beslissend.
11. Alle geschillen van welke aard ook die een aan deze voorwaarden onderworpen
overeenkomst betreffen of hiermee verband houden, zullen aanhangig worden gemaakt voor
de bevoegde rechtbank in het arrondissement, waarin de desbetreffende logopedist praktijk
houdt. Indien het geschil tussen partijen niet tot een bevoegdheid behoort van de sector
kanton, is de desbetreffende logopedist ook gerechtigd het geschil aanhangig te maken bij de
rechtbank te Utrecht.

NVLF, januari 2015